Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1) FUROO: de vennootschap FUROO BV, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Dehemlaan 31, ondernemingsnummer 0652.893.934, rechtspersonenregister Gent afdeling Ieper.
2) Klant: de partij die producten en/of diensten afneemt van FUROO.
3) Partijen: FUROO enerzijds en de Klant anderzijds.
4) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Partijen.

Artikel 2. Toepassingsgebied
2.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de rechtsverhouding tussen Partijen geregeld door de Algemene Voorwaarden van FUROO, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant.
2.2. Door het bestellen van de producten van FUROO of beroep te doen op de diensten van FUROO erkent de Klant de Algemene Voorwaarden van FUROO te aanvaarden.

Artikel 3. Diensten – toegang tot de diensten
3.1. FUROO biedt een ERP-pakket aan onder de benaming FUROO PRO. Deze tool integreert verschillende diensten voor de automatisering van de boekhouding in één enkele online applicatie.
3.2. FUROO behoudt zich het recht voor om de wijze van dienstverlening alsook de samenstelling van de aangeboden modules eenzijdig te wijzigen.
3.3. De Klant krijgt toegang tot het ERP-pakket van FUROO middels een gebruikersaccount. Aan elk gebruikersaccount wordt minstens één login gekoppeld. Een login behoort toe aan slechts één gebruiker en kan niet gedeeld worden door meerdere personen. Wensen meerdere personen hetzelfde gebruikersaccount te gebruiken, dan dient voor elke gebruiker een aparte login gevraagd te worden.
3.4. De Klant is alleen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de bescherming en beveiliging van zijn gegevens verbonden met de gebruikersaccount en logins (o.a. gebruikersnaam, paswoord). Het is de Klant verboden om deze gegevens over te dragen of ter beschikking te stellen van derden. De Klant zal elk niet-geautoriseerd gebruik ervan onmiddellijk melden aan FUROO.

Artikel 4. Offerte – totstandkoming overeenkomst
4.1. Elke offerte van FUROO is slechts bindend wanneer ondertekend door haar bestuurder(s) of diens aangestelden. Een offerte omvat enkel de diensten die in deze offerte vermeld staan. Offerten blijven geldig tot 30 kalenderdagen na de offertedatum, behoudens indien anders vermeld.
4.2. De vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW. De prijzen in de offerte zijn gebaseerd op de informatie verstrekt door de Klant. Ingeval van onvolledige of onjuiste informatie die de prijzen of kosten van de offerte beïnvloeden, is FUROO gerechtigd om de prijzen éénzijdig aan te passen.
4.2. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Partijen op het ogenblik van aanvaarding door FUROO van de bestelling door de Klant. Na aanvaarding van de bestelling zal FUROO overgaan tot de activatie van een gebruikersaccount.
4.3. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij anders overeengekomen tussen Partijen.

Artikel 5. Levering van diensten
5.1. De modules en diensten worden geleverd zoals bepaald in de offerte of de factuur. FUROO bepaalt alleen de wijze waarop de diensten worden aangeboden.
5.2. FUROO biedt haar diensten aan als “sofware as a service” (SaaS). Het overhandigen van een gebruikersaccount met bijhorende login staat gelijk aan de levering van de diensten. Het gebruik van het dienstenportaal door de Klant impliceert de aanvaarding van de diensten.
5.3. Ten aanzien van de diensten is er sprake van een inspanningsverbintenis voor FUROO

Artikel 6. Prijs – facturatie – betaling

6.1. De prijs is deze zoals vermeld op de bestelling, onder voorbehoud van typfouten. FUROO behoudt zich het recht voor om de prijs aan te passen ingeval van uitzonderlijke of onvoorziene omstandigheden, van prijsstijgingen (o.a. personeelskosten, indexatie, wisselkoersen) of van heffingen van overheidswege. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Voorafgaande prijsopgaven zijn louter indicatief en kunnen niet gebruikt worden om facturen te betwisten.
6.2. De prijs is exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden geheven.
6.3. Meerwerken worden steeds uitgevoerd in regie tegen uurtarief (80 euro per uur).
6.4. Door het bestellen van de diensten gaat de Klant akkoord met de elektronische facturatie door FUROO.
6.5. De diensten worden voorafgaandelijk gefactureerd door FUROO en dienen vooraf door de Klant betaald te worden.
6.6. Facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. Bank- en andere betalingskosten zijn ten laste van de Klant. Betaling geschiedt in euro, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, door middel van overmaking op de bankrekening van FUROO.
6.7. Bij niet-betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest op van 1% per maand (hetzij 12,68% per jaar), waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand. Tevens worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling forfaitair verhoogd met 12%, met een minimum van € 150, ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere invorderingskosten, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, onverminderd het recht om meerdere geleden schade te bewijzen en vergoeding hiervoor te vorderen. Ingeval van niet-betaling van een factuur uiterlijk op de vervaldag, worden alle andere verschuldigde saldo, zelfs niet vervallen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Tevens vervallen bij niet betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag alle toegestane kortingen.
6.8. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is FUROO gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle lopende bestellingen en/of de uitvoering van de diensten te schorsen en zelfs te annuleren met onmiddellijke ingang zonder een vergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant. Een kopie van de data zal dan gedurende zes (6) maanden (vanaf einde van het contract, hetzij de datum van gerechtelijke ontbinding, hetzij de datum van opschorting van de prestaties door FUROO) bewaard worden door FUROO op een aparte server. Na zes (6) maanden zullen de data vernietigd worden zonder enig verhaal lastens FUROO. Binnen deze periode van zes (6) maanden kan de klant heractivatie aanvragen tegen betaling.
6.9. Het contract van de Klant wordt automatisch verlengd uitgenomen indien:

  • De Klant het contract via aangetekend schrijven beëindigd heeft uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de huidige facturatieperiode bij betaling op kwartaalbasis
  • De Klant het contract via aangetekend schrijven beëindigd heeft uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de huidige facturatie periode bij betaling op jaarbasis. 

6.10. De Klant heeft niet het recht van verrekening, schuldvergelijking, korting of opschorting. FUROO behoudt zich dit recht wel voor. Schuldvergelijking door FUROO is tegenstelbaar aan de curator en de schuldeisers van de Klant.
6.11. Bij ontbreken van een ondertekend contract wordt het contract geacht gelezen en goedgekeurd bij betaling van de eerste factuur.

Artikel 7. Protesten
7.1. Protesten met betrekking tot de diensten dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan FUROO.
7.2. Protesten met betrekking tot het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan FUROO.
7.3. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

Artikel 8. Einde van de Overeenkomst
8.1. Bij de beëindiging van de Overeenkomst wordt het gebruikersaccount van de Klant gedeactiveerd door FUROO. De Klant dient zelf in te staan voor het recupereren van de door hem ingegeven data, welke kunnen geëxporteerd worden via de voorzien export tools, en dit uiterlijk op de laatste dag van de Overeenkomst. Op schriftelijke vraag van de klant kan een export door FUROO ter beschikking gesteld worden aan de Klant en dit tegen een uurtarief van € 80 per uur.
8.2. FUROO staat niet in voor de bewaring van de inputdata van de Klant na het einde van de Overeenkomst. Wanneer FUROO de inputdata van de Klant dient te wissen bij gebrek aan export ervan door de Klant zelf, dan is FUROO gerechtigd om de kosten die hiermee gepaard gaan aan te rekenen aan de Klant.
8.3. FUROO kan de dienst zonder opzettingstermijn schriftelijk of elektronisch beëindigen indien:
(a) Cruciale accountgegevens onjuist of onvolledig zijn doorgegeven
(b) De persoon die de overeenkomst heeft getekend niet het wettelijk recht of bevoegdheid had om de overeenkomst aan te gaan
(c ) De Klant verzuimt verplichtingen in de overeenkomst na te komen en dit verzuim niet binnen de dertig dagen nadat FUROO dit meldt verholpen is Deze beëindiging geeft geen enkel recht op terugbetaling van de zijde van de Klant.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op de door FUROO ontwikkelde of aangeboden producten blijven eigendom van FUROO. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
9.2. Het is de klant verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van FUROO, zoals beschreven in dit artikel.
9.3. De inhoud, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. op de website en andere drukwerken van FUROO zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen website en de startpagina van FUROO moeten hiervoor uitdrukkelijke toestemming bekomen van FUROO.
9.4. De terbeschikkingstelling van een gebruikersaccount impliceert geenszins enige vorm van eigendomsoverdracht van de producten en / of diensten van FUROO aan de Klant. De Klant zal zich er dan ook van onthouden om de diensten van FUROO te kopiëren of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bedoeld zijn.
9.5. De Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van FUROO steeds respecteren en in de mate van het mogelijke mee beschermen door onder meer FUROO onverwijld te informeren over inbreuken door derden op de intellectuele eigendomsrechten van FUROO.
9.6. FUROO verwerft geen eigendomsbelang in of rechten op de informatie die de Klant over het FUROO netwerk transporteert of opslaat tenzij er schriftelijk of elektronisch op voorhand is overeengekomen dat dit het geval zal zijn.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. FUROO is slechts aansprakelijk voor haar bedrog, fraude, grove of opzettelijke fout FUROO is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout.
10.2. FUROO is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.
10.3. Voor zover FUROO bij de aanbieding van de diensten afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.
10.4. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan FUROO onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is FUROO niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.
10.5. FUROO is niet aansprakelijk wanneer de Klant de producten en/ of de diensten van FUROO gebruikt voor illegale of onwettige doeleinden, voor illegale data-overdracht, voor inbreuken op de privacy of de intellectuele eigendomsrechten van derden. Deze opsomming is niet exhaustief.
10.6. Inzake software geldt dat FUROO nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor de werking van third party software, noch voor de toepassing ervan. De hostingdiensten worden verstrekt door een derde partij, waarvoor FUROO niet aansprakelijk kan gesteld worden.
10.7. FUROO is niet aansprakelijk voor verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en gekoppelde logins van de Klant.
10.8. FUROO is niet aansprakelijk voor het niet-correct ingeven van gegevens door de Klant in de online applicatie die FUROO aanbiedt. Het foutief inputten van data door de Klant behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant zelf.
10.9. FUROO zal zich inspannen door haar of door Klant geconstateerde storingen in haar infrastructuur naar beste vermogen te verhelpen. Er zullen tijdens storingen indien mogelijk statusupdates gegeven worden.
10.10. De totale aansprakelijkheid van FUROO wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade, en dit tot maximaal een bedrag gelijk aan de jaarlijkse abonnementsprijs voor de producten.

Artikel 11. Overmacht
FUROO is in geen geval aansprakelijk wanneer overmacht het naleven van haar verplichtingen onmogelijk maakt of onredelijk verzwaart. Bij overmacht kan FUROO de uitvoering van haar diensten, geheel of gedeeltelijk, voorlopig of zelfs definitief, opschorten, zonder enige vooropzeg. FUROO kan nooit aansprakelijk gesteld worden ingeval van overmacht of enige schadevergoeding verschuldigd zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Artikel 12. Persoonsgegevens
12.1. Persoonsgegevens die door FUROO verzameld worden overeenkomstig de doeleinden beschreven in haar Privacy Verklaring, worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).
12.2. Door het plaatsen van een bestelling bij FUROO gaat de Klant er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data kunnen worden gebruikt voor administratieve doeleinden en verwerkt kunnen worden in het kader van het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, het versturen van facturen, het nakijken van solvabiliteit en in het algemeen voor het kunnen verstrekken van de diensten waarvoor FUROO werd aangesteld.
12.3. De persoonlijke gegevens van de klant zullen niet worden verzameld, opgeslagen, geanalyseerd of aan derden beschikbaar gesteld worden behalve:
(a) Als hier een wettelijke verplichting toe bestaat
(b) Als dit een noodzakelijk onderdeel uitmaakt van de werking van het product (bijvoorbeeld het opmaken van een factuur in de software of credit card gegevens bij een betalingsverwerker)
(c) Indien nodig om de rechten van FUROO volgens de overeenkomst uit te oefenen of om fraude of aanvallen tegen de FUROO infrastructuur te bestrijden
12.4. Anonieme technische gegevens ie verband houden met door de klant afgenomen producten kunnen aan derden ter beschikking gesteld worden om de dienstverlening mogelijk te maken of te verbeteren.
12.5. De enige overheden die gegevens kunnen vorderen die op de FUROO infrastructuur zijn opgeslagen zijn de overheden van de landen waarin de fysische servers gelokaliseerd zijn. FUROO stelt nadrukkelijk in dit opzicht geen enkele verplichting te hebben ten opzichte van enige andere overheden.
12.6. FUROO zal zonder uitdrukkelijke toestemming van de Klant niet bekendmaken dat zij diensten aan de Klant verleent, dit behoudens ingevolge een gewettigd verzoek van de overheid.
12.7. Indien wettelijk mogelijk zal FUROO de Klant op de hoogte stellen als er een mogelijke inbreuk op diens privacy is geconstateerd.
12.8. FUROO zal op verzoek persoonlijke gegevens verwijderen tenzij dit volgens de wet niet is toegestaan.
12.9. FUROO zal de klant op verzoek informatie leveren over welke persoonlijke gegevens onder welke omstandigheden bewaard zullen worden.
12.10. De Klant heeft steeds het recht om de mededeling en verbetering van persoonsgegevens te vragen, dit per aangetekend schrijven aan de maatschappelijke zetel van FUROO of per mail aan info@furoo.be

Artikel 13. Afstand van recht
Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

Artikel 14. Vertaling
Bij interpretatieverschillen of tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies van de Algemene Voorwaarden zal de Nederlandstalige versie van deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven vertalingen daarvan.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.
15.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de maatschappelijke zetel van FUROO.

Artikel 16: Ongeldige bedingen
16.1. Indien zou worden geoordeeld dat een krachtens de overeenkomst aangegane verbintenis geheel of ten dele ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, zal dat geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen van de overeenkomst. In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met mekaar aanknopen teneinde de ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis zowel qua inhoud als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis die qua gevolgen (onder meer de economische gevolgen) zo nauw mogelijk aansluit bij die ongeldige, nietige of niet afdwingbare verbintenis.